Početna

Akcionarsko društvo “Centrojadran” Bar je pocelo sa radom kao RO Centrojadran” u sastavu SOUR “Centroprom” Beogad. Preduzece se sastojalo od tri osnovne organizacije udruženog rada (veleprodaje i dvije maloprodaje). Transformacijom SOUR Centroprom” 1990. godine formirana su tri trgovacka preduzeca, od kojih je maja 1992. godine TP “Bar” transformisano u dionicarsko društvo u mješovitoj svojini DD “Centrojadran” Bar. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima akcionarsko društvo “Centrojadran” Bar registrovano je u Centralnom registru privrednog suda u Podgorici 12.08.2002. godine pod registarskim brojem 4-0002443/001. Osnovna djelatnost Društva je trgovina na veliko, trgovina na malo, vršenje usluga uskladištenja i utovara i istovara roba. Društvo djelatnost obavlja u skladištu u Luci Bar površine 3.750 m2 i regalnom magacinu površine 5.964 m2.

EN SR